દોસ્ત એટલો જ ફરક છે

દોસ્ત એટલો જ ફરક છે મીણબત્તી માં ને માણસ માં ,

એક બળી ને સુગંધ આપે છે ,એક સુગંધ જોઈ ને બળે છે .

Leave a Reply