દોસ્ત

ચલો કુછ  પુરાને દોસ્તો કે દરવાજે ખટખટાતે હૈ ,

દેખતે હૈ ઉનકે પંખ થકે હૈ ,યા અબ ભી ફડફડાતે હૈ ,

હંસતે હૈ ખીલખીલાકર,યા હોંઠ બંધ કર મુસ્કુરાતે હૈ ,

વો બતા દેતે હૈ સારી આપબીતી,યા સિર્ફ સક્સેસ સ્ટોરી સુનાતે હૈ ,

હમારા ચેહરા  દેખ વો અપનેપન સે મુસ્કુરાતે હૈ ,

યા ઘડી કી ઓર દેખકર હમે જાને કા વક્ત બતાતે હૈ ,

ચલો કુછ પુરાને દોસ્તો કે દરવાજે ખટખટાતે હૈ !

સાભાર ફ્રોમ ગુજરાત સમાચાર .

હેપી ફ્રેન્ડશીપ ડે ટુ ઓલ ઓફ યુ .

Leave a Reply