નથી નીપજતો પ્રેમ

 

નથી નીપજતો  પ્રેમ વાડી માં  પાણી પાતા,

નથી નીપજતો પ્રેમ ,તેલ  ચોળ્યા  થી તાતા ,

નથી મળતો પ્રેમ ,   ગાંધી  કે દોશી  ને   હાટે,

નથી મળતો  પ્રેમ , ખોલતા  વાટે ને ઘાટે.

નથી મળતો પ્રેમ  તપાસતાં, ગુજરી ગામો  ગામની ,

કહે  તુલસી  પ્રેમ પુરો  મળે , કૃપા  હોય  શ્રી  રામ ની.

Leave a comment

%d bloggers like this: