નૂતનવરસ ની મંગલ કામના

નૂતન વરસ ની મંગલ કામના

નથી કામના સ્વર્ગ લોક ની ,જનસેવા માં વ્યસ્ત રહું ,

સંકટ સમયે સાંકળ થઇ હું દુઃખી જનો ના હાથ ગ્રહું .

કુશળક્ષેમ હું વાંછું સહુ નું ,નૂતન વરસ નું નજરાણું,

લક્ષ્ય જીવન નું સફલ થજો તમ,મુબારક સહુ ને આ ટાણું .

Leave a Reply