પગથીયા ની

પગથીયા  ની  ખૂબી  એ  છે કે  પોતે  સ્થિર  રહીને  બીજા ને  ક્યાંક   પહોચાડે છે .

Leave a comment

%d bloggers like this: