પથ્થર કે પગથિયું 

🌿પથ્થર  બનીને ઠેસ પહોંચાડવા  કરતાં
   પગથિયું બનીને ઠેઠ પહોંચાડો..💘🙏

Leave a Reply