પરિચિત છું છતાંયે

પરિચિત   છું  છતાંયે  દુર  ખૂણામાં  ઉભેલો છું ,

મને  શું  ઓળખે  લોકો   સમય  વિતાવી ચુકેલો  છું ,

તિરસ્કારો અભિમાની  કહી ને   કેમ સહેવાયે ,

મનાવી લેશો  એ આશા એ  રૂઠેલો છું .

Leave a comment

%d bloggers like this: