પાછું વળી જોઈ લેવામાં જાય શું ?

પાછું વળી જોઈ લેવામાં જાય શું ?

એક વાર પૂછી જોવામાં જાય શું ?

જે  પણ હશે જવાબ, એ ચાલશે,

અવાજ તો એ હશે, તારું જાય શું ?

દૂરથી લાગે છે પહાડ સમ આ,

ફૂંક એક મારી જોવામાં જાય શું ?

હોય છે એને તો સઘળી ખબર,

વાત કાને નાંખી જોવામાં જાય શું ?

ધાર્યું ધણીનું થાય છે, એ જાણું છું,

તોય સહેજ ધારી જોવામાં જાય શું ?

પ્રાસ-છંદ,  ખૂબ  અઘરાં  હોય છે,

દિલ કહે તો લખવામાં જાય શું ?

                                      – ર્ડા મુકેશ જોષી

Published by Maya Raichura

Hello, Jai Shree Krishna. I'm Maya Raichura, a housewife staying in Mumbai. I was born in Amdavad and I studied at H.A college of commerce. I like old hindi and gujarati songs, ghazals and movies. Since I was a teenager I liked reading and writing shayaris. My blog is a result of my hobby.

Leave a comment

%d bloggers like this: