પ્રણય ની પારખું દ્રષ્ટિ

પ્રણય  ની પારખું  દ્રષ્ટિ   અગર  તમને   મળી હોતે ,

તમે મારી  છબી  ભીંતે  નહી  દીલ માં  જડી હોતે .

Leave a comment

%d bloggers like this: