પ્રેમ માં નજરો મળી ને

પ્રેમ માં નજરો  મળી ને  વાત કરી  લે  છે ,

જો મળી જાય  સ્વપ્ન  માં  તો  મુલાકાત  સમજી લે છે .

Leave a comment

%d bloggers like this: