પ્રેમ

પ્રેમ ને લખી ,વાંચી , સાંભળી કે વર્ણવી શકાતો નથી , ફક્ત અનુભવી શકાય છે .

Leave a Reply