ફરિયાદ નથી કરતી

ફરિયાદ નથી કરતી  ફરી   યાદ  કરુછું,  પલ  પલ  તમારા જ વીચાર  કરું છું ,

આંખો  માં મીલન ના  સપના  સજાવી ,તમારો  ઇંતજાર  કરું છું.

Join the Conversation

1 Comment

%d bloggers like this: