ફાગણમહીનો કોણછે,

 

ફાગણ   મહીનો કોણ  છે , હોળીમાં નો રંગ છે ,

પુરણપોળી નું  જમણ છે ને  પીયુ  નો  સંગ  છે.

Leave a comment

%d bloggers like this: