બદામ

૨ બદામ ને રોજ રાતે  પાણી માં  પલાળી   છાલ ઉતારી સવારે ખાવા થી   યાદશક્તિ  સારી થાય છે.

Leave a comment

%d bloggers like this: