બની ના શકાય રાજમાર્ગ તો કેડી થાઓ,

 

બની ના શકાય  રાજમાર્ગ તો કેડી થાઓ,

થવાય ના સુર્ય તો દીપક થાઓ,

કદ થકીનથી  તમારી સફળતા  કે  નિષ્ફળતા ,

તમે જે છો તેમાં ઉત્તમ બની રહો.

Leave a comment

%d bloggers like this: