ભોગી બને રોગી

ભોગી  બને  રોગી  અને  યોગી  રહે  નીરોગી

Leave a comment

%d bloggers like this: