મમ્મી ભુખ લગી ,ખાના દો

મહોમદ અઝીઝ નું ગયેલું માતૃ પ્રેમ નું આ સરસ ગીત  આપ સો સાથે શેર કરું છું. આશા છે આપ સો ને ગમશે .

Leave a Reply