માખણ

માખણ ને ત્રણ થી ચાર  પાણી થી ધોવાથી  એની ખાટી વાસ દુર થાય છે .

Leave a Reply