માણસ ને

માણસ   ને   પોતાનાં   ઘર  માં   પારકાપણું   લાગે   તે   વૃદ્દ્ધાવસ્થા .

Leave a comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: