માનવી મંદીર વેચશે

 

 

માનવી  મંદીર  વેચશે, મસ્જીદ  વેચશે ,

બાકી   કંઈ ના  રાખશે ,

હે   ભગવાન  ભુલે  ચુકે  તું  મળ્યો ,

તો  તને  પણ વેચી  નાખશે .

Leave a comment

%d bloggers like this: