મા

મા તો મા હોય છે ,

એ ક્યાં કોઈ ની મોહતાજ હોય છે ?

એ તો સંતાનો ની સરતાજ હોય છે .

Leave a Reply