મિત્ર

આપત્તિ માં મિત્ર ની , યુધ્ધ માં શુરવીર ની , દેવું થઇ જાય ત્યારે પવિત્રતાની  અને ગરીબી માં પત્ની ની કસોટી થાય છે .

Leave a comment

%d bloggers like this: