મુઠ્ઠી જેટલું

મુઠ્ઠી  જેટલું   મંદિર   મારું, મૂર્તિ   તારી  વિરાટ,

વામન  બનીને   આવીશ   તો  રાખીશ  હૈયા   માંય.

Leave a comment

%d bloggers like this: