મેથી

હાંડવો ,ઢોકળા , ઈડલી , ઢોસા ના ખીરા માં આથો લાવવા માટે પાંચ સાત મેથી ના દાણા નાખવા .

Leave a Reply