મેરે પિયા

મેરે  પિયા  મૈ   કુછ  નહિ  જાનું ,

મૈ  તો   ચુપચાપ  ચાહ  રહી,

મેરે  પિયા  તુમ  કિતને   સુહાવન ,

તુમ   બરસો  જિમ   મેહા   સાવન ,

મૈ તો  ચુપ ચાપ   નાહ  રહી,

મેરે  પિયા   તુમ   અમર  સોહાગી ,

તુમ  પાયે   મૈ   બહુ   બડભાગી ,

મૈ   તો   પલપલ    બ્યાહ   રહી .

Leave a comment

%d bloggers like this: