મૌન એ વાણી નું

મૌન  એ  વાણી  નું  તપ છે.

Leave a comment

%d bloggers like this: