રુદિયા માં રામ

રુદિય માં  રામ , મુખમાં  નામ અને  હાથો માં કામ  ,

એ    છે   સુખ ના ધામ .

Leave a comment

%d bloggers like this: