રુદિયો રડે

રુદિયો    રડે    માંહ્યલો   જલે

આંખો    વરસે   અંતર   તરસે

તો   પ્રીતમ   અનરાધાર   વરસે.

Leave a comment

%d bloggers like this: