રોજ સવારે નરણા કોઠે નવશેકું ગરમ પાણી પીવું

Leave a comment

%d bloggers like this: