રોજ સવારે નરણા કોઠે નવશેકું ગરમ પાણી પીવું

Leave a Reply