વલણ હું એકસરખું રાખું છું

વલણ  હું  એકસરખું   રાખું  છું,

આશા  નીરાશા માં ,

બરાબર  ભાગ  લઉં  છું  જીંદગી  ના ,

સૌ  તમાશા માં ,

સદા  જીતુ  છું  એવું કંઈ  નથી,

હારું છું  બહુધા  પણ,

નથી  હું  હારને  પલટાવા  દેતો,

તમાશા  માં .

Leave a comment

%d bloggers like this: