વહાલી બેની

ખુશનસીબ છે એ બેની ,

જે મર્યા પછી પણ વીરા ના દીલ માં જીવે છે,

બાકી તો જીવતી બેની ની  ખબર પણ ક્યાં કોઈ ભાઈ પૂછે છે .

Leave a Reply