વાવડી ના પાણી ભરવા ગ્યા’તા

વાવડી ના પાણી ભરવા ગ્યા’તા

હો રાજ રે! વાવડી ના પાણી ભરવા ગ્યા’તા

મને કેર કાંટો વાગ્યો .

હો રાજ રે! વડોદરા ના વૈદડા તેડાવો !

મારા કાંટડીયાકઢાવો! મને પાટડિયા બંધાવો !

મને કેર કાંટો વાગ્યો .

હો રાજ રે !ધોરાજી ના ઢોલિયા મંગાવો !

મહી પાથરણા પથરાવો !આડા પડદલડા બંધાવો !

મને કેર કાંટો વાગ્યો

હો રાજ રે ! ઘર માંથીરાંધણીયા ને કાઢો !

મારી ધુમાડે આંખ્યું દુખે !

મને કેર કાંટો વાગ્યો !

હો રાજ રે !ઓસરિયે થી ખારણીયાને કાઢો !

મારા ધબકે ખંભા દુખે !

મને કેર કાંટો વાગ્યો !

હો રાજ રે !આંગણીયેથી ગાવલડી ને કાઢો !

એના વલોણા ને સોતી!

મને કેર કાંટો વાગ્યો !

હો રાજ રે ! સસરાજી ને ચોવટ કરવા મેલો !

મને ઘૂંઘટડા કઢાવે !

મને કેર કાંટો વાગ્યો !

હો રાજ રે ! નણદડી ને સાસરિયે વળાવો !

એના છોરુડાને સોતી !

મને કેર કાંટો વાગ્યો !

હો રાજ રે !ફળિયા માંથી પડોશણ ને કાઢો !

એના રેંટિયા ને સોતી !

મને કેર કાંટો વાગ્યો .

Published by Maya Raichura

hello, Jai Shree Krishna. I'm maya raichura, a housewife. I was born in Ahmadabad and I studied at H.A college of commerce . Currently I live in Mumbai - Borivali.I like old hindi and gujarati songs, ghazals and movies. Since I was a teenager I liked reading and writing shayaris. My blog is a result of my hobby.

Leave a comment

%d bloggers like this: