વિશ્વાસ

કિંમત  પાણી ની નહી ,તરસ ની છે ,

કિંમત મૃત્યુની નહી શ્વાસ ની છે ,

સંબંધ  તો ઘણાં છે જીવન માં ,

પણ કિંમત સંબંધની નહી ,

તેના ઉપર મુકેલા વિશ્વાસ ની છે .

Published by Maya Raichura

hello, Jai Shree Krishna. I'm maya raichura, a housewife. I was born in Ahmadabad and I studied at H.A college of commerce . Currently I live in Mumbai - Borivali.I like old hindi and gujarati songs, ghazals and movies. Since I was a teenager I liked reading and writing shayaris. My blog is a result of my hobby.

Leave a comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: