શબ્દ એક શોધો ત્યાં સંહિતા નીકળે,

​. 

રાધે રાધે 
શબ્દ એક શોધો ત્યાં સંહિતા નીકળે,

કુવો ખોદો તો આખી સરિતા નીકળે.
જો જનક જેવા આવીને હળ હાંકે

તો હજી આ ધરતીમાંથી સીતા નીકળે,
હજી ધબકે છે કયાંક લક્ષ્મણ રેખા

કે રાવણ જેવા ત્યાંથી બીતા-બીતા નીકળે.
છે કાલિદાસ ને, ભોજના ખંડેરો

જરીક ખોંતરો ત્યાં કવિતા નીકળે,
સાવ અલગ જ તાસીર છે આ ગુજરાત ભૂમિની

કે મહાભારત વાવો તો ગીતા નીકળે.

Leave a Reply