શબ્દ એક શોધો ત્યાં સંહિતા નીકળે,

​. 

રાધે રાધે 
શબ્દ એક શોધો ત્યાં સંહિતા નીકળે,

કુવો ખોદો તો આખી સરિતા નીકળે.
જો જનક જેવા આવીને હળ હાંકે

તો હજી આ ધરતીમાંથી સીતા નીકળે,
હજી ધબકે છે કયાંક લક્ષ્મણ રેખા

કે રાવણ જેવા ત્યાંથી બીતા-બીતા નીકળે.
છે કાલિદાસ ને, ભોજના ખંડેરો

જરીક ખોંતરો ત્યાં કવિતા નીકળે,
સાવ અલગ જ તાસીર છે આ ગુજરાત ભૂમિની

કે મહાભારત વાવો તો ગીતા નીકળે.

Published by Maya Raichura

Hello, Jai Shree Krishna. I'm Maya Raichura, a housewife staying in Mumbai. I was born in Amdavad and I studied at H.A college of commerce. I like old hindi and gujarati songs, ghazals and movies. Since I was a teenager I liked reading and writing shayaris. My blog is a result of my hobby.

Leave a comment

%d bloggers like this: