શાને યાદ આવે છે ?

શાને યાદ આવે છે ?
મનડા ને શેની યાદ આવે છે ?
જિંદગી તો છે ઘણી લાંબી,
સફર કેરી યાદ સતાવે છે.
મળ્યો, મનખા – મોંઘો મેળો,
માનવ મોજથી મનાવે છે
`વિશ્વ વાટિકા ‘ તણી `વાંકડી ગલી ‘ અહી
ભમી – ભટકી, વ્યથા કહાવે છે.
સ્વ જીવન જીવી પરિવાર – પડોજણ પારખવામાં
ફરજ પરસ્તીનું ભાન કરાવે છે.
`હુંતો ‘ ને ` હુંતી ‘ બાળગોપાલનું લાલન – પાલન
જીવનધ્યેય નહી, એવું ગણાવે છે.
સદગુણી સંતાનો, ચાલી શકે સુખમય – જીવન
જાણી  શકે  સુખકેરી આભા, આનંદ વર્તાવે છે
દુ:ખના ગીતો ગાવા માટે શાને જીવન વ્યર્થ કરો
સુખ – સોણલાં માણી લેવા, હૈયે પૂરી હામ ધરો.
જીવતરની ભીતર યુગોથી ચાલતી આવે છે.
મનમોજી મનડું તેમાં ડૂબકી લગાવે છે.
યાદોનો કોઈ અંત નથી, અનુભવીઓં ઠસાવે છે
સમજનારા સમજી રહ્યા છે, કોણ ક્યાં ફસાવે છે.

Leave a Reply