શાયરી

હવે તને ચાહવાનો કોઈ અર્થ નથી ,

મનેસમજી શકે એવું  તારું દીલ નથી ,

તું  મને  નજર અંદાજ કરે , અને હું તને  ચાહ્યા  કરું ,

એ  મને  મંજુર નથી .

 

 

Leave a comment

%d bloggers like this: