શિશિર આવી

શિશિર આવી ,શીત વરસાવી

ધરતી ને થર થર કંપાવી

ઝાકળબિંદુ પાને લાવી

હીમ બની ને આવી ……………..શિશિર આવી .

શ્યામ રંગ છુપાવી ધરતી

શ્વેત વસ્ત્ર અંગે ધરી

જાને નીસરી કોઈ પૂજારણ

મંદિર વાતે અભિસારે …………….શિશિર આવી .

માનવ જન કંપે છે થર થર

શિશિર આવી દ્વાર દ્વાર પર

થીજી ગયા જળ અવની પથ પર

ધુમ્મસ સઘળે છાયો ધરા પર …………શિશિર આવી .

 

 

Leave a Reply