રવા નો શીરો વધ્યો હોય તો

રવાનો  શીરો વધ્યો  હોય  તો  તેનું  પુરણ  રોટલી માં  ભરી  ઘી  મૂકી શેકી  લો . સ્વાદિષ્ટ  પુરણપોળી તૈયાર .

One Reply to “રવા નો શીરો વધ્યો હોય તો”

Leave a Reply