સંબંધો

સંબંધો ની માયાજાળ માં એક સંબંધ લીમડા જેવો પણ રાખવો ,

જે શિખામણ કડવી આપે પણ તકલીફ માં શીતલ છાંયડો પણ આપે .

Leave a Reply