સદગુણો

બધાજ સદગુણો વિનમ્રતા ના પાયા ઉપર ઉભેલા છે .

Leave a Reply