સદા દીલ ના તડપવા માં

 

 

સદા દીલ ના તડપવા  માં  સનમ ની  રાહ  રોશન  છે,

તડપતે  તૂટતાં અંદર  ખડી  માશુક   સાંઈ  છે ,

ચમન માં  આવીને  ઉભો  ગુલો  પર  આફરીન  થઇ તું ,

ગુલો ના   ભાર થી  બચતા  બદન  ગુલ ને  નવાઈ છે,

હજારો  ઓલિયા  મુરશીદ  ગયા  માશુક  માં  ડૂલી,

ન  ડૂલ્યા તે   મૂવા એવી કલામો સખ્ત   ગાઈ  છે .

Leave a comment

%d bloggers like this: