સમજ

કોણ કહે છે પ્રભુ ના દરબાર અંધેર છે ?

હસતા ચહેરા ઘેર ઘેર છે .

સુખ દુઃખ તો છે ઈશ્વર ની પ્રસાદી મિત્રો ,

બાકી તો માનવ નીસમજ સમજ માં ફેર છે .

Published by Maya Raichura

Hello, Jai Shree Krishna. I'm Maya Raichura, a housewife staying in Mumbai. I was born in Amdavad and I studied at H.A college of commerce. I like old hindi and gujarati songs, ghazals and movies. Since I was a teenager I liked reading and writing shayaris. My blog is a result of my hobby.

Leave a comment

%d bloggers like this: