સુખ

સુખ ભાગ્યે જ ગેરહાજર હોય છે ,

માત્ર આપણે તેની હાજરી ની નોધ લેતા નથી .

Leave a Reply