હું હાથ ફેલાવું

હું   હાથ   ફેલાવું   તો  તારી  ખુદાઈ  દુર  નથી,

પણ હું  માંગું  ને  તું  દે  એ  વાત  મને  મંજુર  નથી.

Leave a comment

%d bloggers like this: