હો પુરી દીલ કી ખ્વાહિશ આપકી

હો  પુરી   દીલ  કી     ખ્વાહિશ   આપકી,

ઔર   મીલે   આપકો    ખુશીયો   કાં  જહાં   સારા ,

અગર    આપ  માંગે   આસમાન   ઔર   સિતારા  ,

તો    ઈશ્વર   દે  દે    આપકો   આસમાન   સારા.

Leave a comment

%d bloggers like this: