​આજની રમૂજ…

એક માણસ  મરણ પથારી એ હતો, એક -બે દીમાં જ ઉકલી જાય એમ હતો.
કોઈ એ કીધું, “એલા હવે તો भगवान् નું નામ લે”
તો ક્યે, “નામ શું  લેવું હવે ?

એક -બે દીમાં તો રૂબરૂ મળવું જ છે ને?!”
?? Very positive person

Published by Maya Raichura

Hello, Jai Shree Krishna. I'm Maya Raichura, a housewife staying in Mumbai. I was born in Amdavad and I studied at H.A college of commerce. I like old hindi and gujarati songs, ghazals and movies. Since I was a teenager I liked reading and writing shayaris. My blog is a result of my hobby.

Leave a comment

%d bloggers like this: