સહારો ના બન્યા એવા આધારો મા માનું છું

સહારો ના બન્યા એવા આધારો  માં માનું છું

કદી ઉજવી શક્યો ના એવા તહેવારો માં માનું છું ,

કોઈ મારું થશેએવી હજીય શ્રદ્ધા છે હૈયા માં ,

હસો મિત્રો હસો કે હું ચમત્કારો માં માનું છું .

Published by Maya Raichura

hello, Jai Shree Krishna. I'm maya raichura, a housewife. I was born in Ahmadabad and I studied at H.A college of commerce . Currently I live in Mumbai - Borivali.I like old hindi and gujarati songs, ghazals and movies. Since I was a teenager I liked reading and writing shayaris. My blog is a result of my hobby.

Leave a comment

%d bloggers like this: