ક્યાં ખબર હતી

ક્યાં ખબર હતી જનક દુલારી ને કે વનવન ભટકવું પડશે ,

અગ્નિ પરીક્ષા આપ્યા પછી પણ રામજી તરછોડી દેશે ,

પવિત્રતા ના પુરાવાદેવા ધરતી માં સમાઈ જાવું પડશે .

 

Leave a Reply