રોજ સવાર સાંજ ચાલવું

રોજ સવાર  સાંજ  ચાલવું   એ   ઉત્તમ  કસરત  છે.

રોજ સવારે નરણા કોઠે નવશેકું ગરમ પાણી પીવું