કેળા

કેળા મા નાનો કાપો મૂકી ૨ એલચી ના દાણા અંદર ભરી આખી રાત રહેવા દઈ બીજે દિવસે એ કેળુ ખાવાથી સરળતા થી પચે છે અને શરદી ખાંસી પણ નથી થતા .

રોજ રાતે ગંઠોડા નો ચપટી પાવડર અને

રોજ રાતે ગંઠોડા નો ચપટી પાવડર અને ખાંડ  નાંખી ઉકાળેલું  દૂધ પીવાથી  ઊંઘ  સારી આવે છે અને અનિંદ્રાની  તકલીફ  દુર થાય છે .

રવા નો શીરો વધ્યો હોય તો

રવાનો  શીરો વધ્યો  હોય  તો  તેનું  પુરણ  રોટલી માં  ભરી  ઘી  મૂકી શેકી  લો . સ્વાદિષ્ટ  પુરણપોળી તૈયાર .

%d bloggers like this: